Pravilnik o IPARD potsticajima

I. Uvodne odredbe

Predmet uređenja

Član 1.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednih gazdinstava (u dalјem tekstu: IPARD podsticaji), u okviru IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014-2020. godine (u dalјem tekstu: IPARD program), iznos IPARD podsticaja, kao i uslovi, način i postupak sprovođenja IPARD programa za IPARD podsticaje.

Značenje pojmova

Član 2.
Pojedini izrazi upotreblјeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:

1) opšti trošak jeste izdatak za konsultantske usluge, studije izvodlјivosti i ostale usluge za pripremu, pribavlјanje, odnosno izradu dokumentacije za ostvarivanje prava na odobravanje projekata kao i ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja, koji su dati u Prilogu 1 – Lista prihvatlјivih investicija i troškova (u dalјem tekstu: Lista prihvatlјivih investicija i troškova), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

2) nova oprema, mašina, odnosno mehanizacija jeste oprema, mašina, odnosno mehanizacija proizvedena najkasnije pet godina pre godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta i koja se prvi put stavlјa u upotrebu;

3) izgradnja jeste izgradnja, građenje, dogradnja, rekonstrukcija, sanacija, odnosno adaptacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

4) skriveni radovi jesu radovi koji se izvode tokom realizacije investicije i koji se u kasnijim fazama zbog prirode ili načina izvođenja ne mogu kontrolisati na licu mesta;

5) objekat koji je predmet investicije u fizičku imovinu jeste zatvoreno skladište i to: specijalizovano skladište i hladnjača, rezervoar i cisterna, polјoprivredna zgrada i to staja za stoku i živinarnik, zgrada za uzgoj, proizvodnju i smeštaj polјoprivrednih proizvoda, polјoprivredni silos, poslovna zgrada – upravna zgrada, ostale polјoprivredne zgrade – zgrada za smeštaj polјoprivrednih mašina i alata, kao i prateći ekonomski objekat za gajenje domaće životinje i to ispust za stoku, betonske piste za odlaganje čvrstog stajnjaka i objekat za skladištenje osoke u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja i posebnim propisom kojim se propisuje klasifikacija objekata, a koji se nalazi na području Regiona Vojvodine, Beogradskog regiona, Regiona Šumadije i Zapadne Srbije i Regiona Južne i Istočne Srbije, u skladu sa zakonom koji uređuje regionalni razvoj;

6) povezana lica jesu nosilac i članovi porodičnog polјoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj i pobočnoj liniji zaklјučno sa trećim stepenom srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravlјačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;

7) realizacija investicije jeste izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta prihvatlјive investicije i to: zaklјučenje kupoprodajnog ugovora, promet robe, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti, kao i stavlјanje investicije u funkciju u skladu sa namenom;

8) ostali usevi jesu žitarice i industrijsko bilјe i to: šećerna repa, soja, suncokret, ulјana repica, ulјana tikva, lan i konoplјa.

Lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje

Član 3.
Pravo na IPARD podsticaje ostvaruje lice koje je upisano u Registar polјoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu (u dalјem tekstu: Registar), i to:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) privredno društvo;
4) zemlјoradnička zadruga.

Lice iz stava 1. tač. 2)-4) ovog člana ostvaruje pravo na IPARD podsticaje i ako:

1) je upisano u Registar privrednih subjekata i ima aktivan status;
2) nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
3) računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva.

Lice iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana ostvaruje pravo na IPARD podsticaje i ako:

1) u strukturi vlasništva ima manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala;
2) je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
3) nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
4) nije član holdinga ili koncerna.

Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na IPARD podsticaje

ako ispunjava opšte i posebne uslove u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 4.
Lice iz člana 3. ovog pravilnika ostvaruje pravo na IPARD podsticaje za investicije u sledeće sektore:

1) mleka;
2) mesa;
3) voća i povrća;
4) ostalih useva.

II. Uslovi

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta

Član 5.
Pravo na odobravanje projekta ostvaruje lice iz člana 3. ovog pravilnika ako:

1) nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;
2) ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i Zapadne Srbije, Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj;
3) se investicija nalazi na teritoriji regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i Zapadne Srbije, Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj;
4) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove polјoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
5) su objekat i katastarska parcela koji su predmet investicije za koju se podnosi zahtev u njegovom vlasništvu ili ako na njima ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaklјučenog sa zakupodavcem, odnosno sa ustupiocem – fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave ili crkvom ili manastirom na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata, s tim da ako je objekat i katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja;
6) nije preduzeo nijednu radnju vezanu za realizaciju investicije pre donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak;
7) dobavlјač i lice iz člana 3. ovog pravilnika ne predstavlјaju povezana lica, odnosno dobavlјači međusobno ne predstavlјaju povezana lica;
8) ima tri prikuplјene ponude za nabavku investicije, odnosno prihvatlјivih troškova prema Listi prihvatlјivih investicija i troškova za vrednost veću od 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti prema mesečnom kursu Evropske centralne banke iskazanom na šest (6) decimala u mesecu koji prethodi mesecu u kome je objavlјen javni poziv, a koje su uporedive po sadržaju i po specifikacijama, odnosno jednu ponudu za nabavku investicije za vrednost do 20.000 evra, a koje su važeće na dan podnošenja zahteva, osim ponuda koje se odnose na realizovane opšte troškove za koje dostavlјa račun;
9) se investicija odnosi na proizvodnju polјoprivrednih proizvoda datih u Prilogu 2 – Lista polјoprivrednih proizvoda, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;
10) poseduje iskustvo, odnosno znanje u oblasti polјoprivrede, i to: veterine, ili

(1) srednjoškolsko obrazovanje u oblasti polјoprivrede i/ili
(2) da je upisan u svojstvu nosioca ili člana polјoprivrednog gazdinstva u periodu od najmanje tri godine, ili
(3) radno iskustvo u periodu od tri godine u oblasti polјoprivrede, ili
(4) visoku stručnu spremu, ili
(5) srednjoškolsko obrazovanje i izjavu da će pohađati obuku u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja u odgovarajućem sektoru do podnošenja zahteva za isplatu;

11) je okončan postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po prethodno odobrenom projektu po osnovu ovog pravilnika;
12) roba koja je predmet nabavke potiče iz zemlјe koja je data u Prilogu 3 – Lista prihvatlјivih zemalјa (u dalјem tekstu: Lista prihvatlјivih zemalјa), koji odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka1;
13) roba koja je predmet nabavke potiče sa teritorije Kosova i Metohije, osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka2;
14) za objekat koji je predmet investicije ima dozvolu za izgradnju u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
15) za ostvarivanje prava na odobravanje projekta nisu veštački stvoreni uslovi u cilјu ostvarivanja prednosti suprotno IPARD programu.

Kod lica iz člana 3. stav 1. tač. 2)-4) ovog pravilnika, uslovi iz tačke 10) ovog člana, odnose se na stručno lice odgovorno za proces proizvodnje.

Ako je predmet zahteva oprema koja se ugrađuje u objekat, lice ostvaruje pravo na odobravanje projekta ako objekat koji je predmet investicije ima dozvolu za upotrebu u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata.

Ako je predmet zahteva investicija za proizvodnju energije iz obnovlјivih izvora lice iz člana 3. ovog pravilnika ostvaruje pravo na odobravanje projekta i ako:

1) energiju iz obnovlјivih izvora koristi za sopstvenu potrošnju na gazdinstvu;
2) projektovana godišnja proizvodnja energije iz postrojenja koje je predmet zahteva ne prelazi vrednost od 120% godišnjeg proseka potrošnje ukupne toplotne i električne energije na gazdinstvu, računato za period od prethodne tri godine, osim ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno;
3) višak proizvodnje električne energije iz postrojenja koje je predmet zahteva a koji se predaje mreži na godišnjem nivou, nije veći od utvrđene ukupne prosečne godišnje toplotne i električne energije na gazdinstvu.

1 prag za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka utvrđuje se u skladu sa Council Regulation (EEC) 2913/92 na dan raspisivanja javnog poziva
2 prag za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka utvrđuje se u skladu sa Council Regulation (EEC) 2913/92 na dan raspisivanja javnog poziva

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta

Sektor mesa

Član 6.
Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 5. ovog pravilnika u zavisnosti od vrste investicije, ostvaruje pravo na odobravanje projkta u sektoru mesa i ako:

1) u Registru ima prijavlјen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);
2) ima objekat kapaciteta do 1.000 goveda i/ili 1.000 ovaca i/ili 400 krmača, i/ili 10.000 tovnih svinja i/ili 50.000 brojlera po turnusu.

Lice koje ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana koje ima objekat kapaciteta više od 1.000 goveda ili više od 1.000 ovaca i koza ili više od 10.000 svinja ili više od 50.000 brojlera po turnusu, ostvaruje pravo na odobravanje projekta samo za:

1) izgradnju i/ili rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i korišćenje stajnjaka;
2) investicije u proizvodnju energije iz obnovlјivih izvora na gazdinstvu.

Sektor mleka

Član 7.
Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 5. ovog pravilnika, u zavisnosti od vrste investicije, ostvaruje pravo na odobravanje projkta u sektoru mleka ako:

1) je vlasnik životinje koja je predmet zahteva, koja je obeležena i registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
2) u Registru ima prijavlјen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojem se drže ili uzgajaju);
3) je vlasnik životinje koja je predmet zahteva ili je vlasnik životinje član njegovog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva;
4) ima do 300 mlečnih krava.

Lice koje ispunjava uslove iz stava 1. tač. 1)-3) ovog člana koje ima više od 300 mlečnih krava, ostvaruje pravo na odobravanje projekta samo za:

1) investicije u izgradnji i/ili rekonstrukciji skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i korišćenje stajnjaka;
2) investicije u proizvodnju energije iz obnovlјivih izvora na gazdinstvu.

Sektor voća

Član 8.
Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 5. ovog pravilnika, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru voća ako u Registru ima upisano od 2 ha do 20 ha jagodastog voća i/ili od 5 ha do 100 ha drugog voća u skladu sa šifarnikom bilјne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se propisuje registar polјoprivrednih gazdinstava i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog voća.

Sektor povrća

Član 9.
Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 5. ovog pravilnika, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru povrća ako u Registru ima upisano povrće u skladu sa šifarnikom bilјne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se propisuje registar polјoprivrednih gazdinstava i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog povrća.

Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru povrća za investicije u izgradnju objekata za skladištenje povrća ako u Registru ima upisano od 0.5 ha do 5 ha povrća u zaštićenom prostoru i/ili od 3 ha do 50 ha povrća na otvorenom prostoru.

Sektor ostalih useva

Član 10.
Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 5. ovog pravilnika, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru ostalih useva ako u Registru ima prijavlјene kulture pod ostalim usevima u skladu sa šifarnikom bilјne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se propisuje registar polјoprivrednih gazdinstava i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju ostalih useva.

Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru ostalih useva, za:

1) nabavku traktora snage motora do 100 kW, kao i izgradnju i opremanje objekata za skladištenje – ako ima od 2 ha do 50 ha polјoprivrednog zemlјišta pod ostalim usevima;
2) nabavku opreme, mašina i mehanizacije za polјoprivrednu proizvodnju osim kombajna i traktora, kao i za izgradnju i opremanje objekata za skladištenje – ako ima od 50 do 100 ha polјoprivrednog zemlјišta pod ostalim usevima;
3) izgradnju i opremanje objekata za skladištenje – ako ima više od 100 ha polјoprivrednog zemlјišta pod ostalim usevima.

Posebni uslovi za nabavku novog traktora

Član 11.
Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 5. ovog pravilnika, ostvaruje pravo na IPARD podsticaje za nabavku samo jednog traktora tokom trajanja IPARD programa, sa sledećom najvećom snagom motora prema obimu bilјne, odnosno stočarske proizvodnje:

1) u sektoru mesa:

(1) do 60 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 4.000 do 20.000 brojlera po turnusu,
(2) do 70 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 20.000 do 40.000 brojlera po turnusu,
(3) do 80 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 20 do 40 grla goveda, odnosno od 30 do 1000 grla svinja, odnosno od 150 do 400 grla ovaca ili koza,
(4) do 100 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 40 do 1.000 grla goveda, odnosno od 1.000 do 10.000 grla svinja, odnosno od 400 do 1.000 grla ovaca ili koza, odnosno od 40.000 do 50.000 brojlera po turnusu;

2) u sektoru mleka:

(1) do 80 kilovata (kW) – ako ima od 20 do 50 grla mlečnih krava, (2) do 100 kilovata (kW) – ako ima od 50 do 300 grla mlečnih krava;

3) u sektoru voća:

(1) do 60 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 2 do 10 ha,
(2) do 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 10 do 50 ha,
(3) do 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 50 do 100 ha;

4) u sektoru povrća:

(1) do 40 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 0,5 do 2 ha,
(2) do 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 2 do 10 ha,
(3) do 90 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 10 do 30 ha,
(4) do 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 30 do 50 ha;

5) u sektoru ostalih useva:

(1) do 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva od 2 do 20 ha,
(2) do 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva od 20 do 50 ha.

Poslovni plan i elementi i pokazatelјi za procenu ekonomske održivosti projekta

Član 12.
Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava opšte i posebne uslove, pravo na odobravanje projekata ostvaruje ako dokaže svoju ekonomsku održivost i održivost projekta na kraju investicionog perioda kroz poslovni plan.

Poslovni plan iz stava 1. ovog člana za investicije vrednosti do 50.000 evra podnosi se u elektronskoj i papirnoj formi i to kroz Jednostavan poslovni plan koji je dat u Prilogu 4 – Jednostavan poslovni plan, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Poslovni plan iz stava 1. ovog člana za investicije vrednosti veće od 50.000 evra podnosi se u elektronskoj i papirnoj formi i to kroz Složen poslovni plan koji je dat u Prilogu 5 – Složen poslovni plan, koji odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Elementi i pokazatelјi koji se koriste za procenu ekonomske održivost podnosioca i projekata dati su u Prilogu 6 – Elementi i pokazatelјi koji se koriste za procenu ekonomske održivost podnosioca i projekata, koji odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Iznos IPARD podsticaja

Član 13.
Ipard podsticaji utvrđuju se u procentualnom iznosu od vrednosti prihvatlјivih troškova investicije umanjenom za iznos poreza na dodatu vrednost, i to:

1) 60% od ukupnih prihvatlјivih troškova, ili
2) 65% od ukupnih prihvatlјivih troškova – ako je korisnik lice iz člana 3. stav 1. tač. 1) i 2) ovog pravilnika koje je mlađe od 40 godina na dan donošenja odluke o odobravanju projekta;
3) 70% od ukupnih prihvatlјivih troškova – ako je mesto investicije u planinskim područjima u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi.

Za investicije u oblasti upravlјanja otpadom i otpadnim vodama IPARD podsticaji se utvrđuju u dodatnom iznosu od 10% preko procentualnog iznosa iz stava 1. ovog člana.

Vrednost prihvatlјivih opštih troškova ne može preći iznos od 12% od vrednosti prihvatlјivih troškova predmetne investicije.

Ako je iznos prihvatlјivih troškova predmetne investicije veći od tri miliona evra, opšti troškovi za izradu poslovnog plana prihvatlјivi su do 3% od tog iznosa.

Ako je iznos prihvatlјivih troškova predmetne investicije veći od jednog a manji od tri miliona evra opšti troškovi za izradu poslovnog plana prihvatlјivi su do 4% od tog iznosa.

Ako je iznos prihvatlјivih troškova predmetne investicije manji od milion evra, opšti troškovi za izradu poslovnog plana prihvatlјivi su do 5% od tog iznosa.

Korisnik ostvaruje IPARD podsticaje, bez obzira na ukupnu vrednost investicije, u okviru sledećih granica:

1) za sektor voća, sektor povrća i sektor ostalih useva u iznosu od 5.000 do 700.000 evra;
2) za sektor mleka i sektor meso u iznosu od 5.000 do 1.000.000 evra.

Korisnik može da ostvari ukupan iznos IPARD podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom od 1.500.000 evra u periodu sprovođenja IPARD programa.

Investicije i prihvatlјivi troškovi

Član 14.
Investicije u fizičku imovinu i prihvatlјivi troškovi za koje se odobravauju IPARD podsticaji dati su u Listi prihvatlјivih investicija i troškova.

Troškovi iz stava 1. ovog člana koji se odnose na izgradnju i/ili kupovinu novih mašina i opreme, uklјučujući kompjuterske programe, smatraju se prihvatlјivim, do tržišne vrednosti imovine, u skladu sa propisom kojim se propisuje metodoligaja za utvrđivanje referentnih cena investicija za obračun IPARD podsticaja i tri dostavlјene ponude.

Pravo na IPARD podsticaje može se ostvariti isklјučivo za investicije koje su realizovane nakon donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak koji može da nastane u periodu važenja IPARD programa.

Neprihvatlјivi troškovi

Član 15.
Pravo na IPARD podsticaje ne može da se ostvari za:

1) poreze, uklјučujući PDV;
2) carine, uvozne i druge dažbine;
3) kupovinu, zakup ili lizing zemlјišta i postojećih objekata, bez obzira na to da li će lizing rezultirati promenom vlasništva;
4) kazne, finansijske penale i sudske troškove;
5) troškove poslovanja;
6) polovnu mehanizaciju i opremu;
7) bankarske troškove, troškove garancija i slične troškove;
8) troškove konverzije, troškove i gubitke u pogledu kursne razlike u vezi sa IPARD namenskim računom, kao i druge čisto finansijske troškove;
9) doprinose u naturi;
10) troškove održavanja, amortizacije ili zakupa;
11) nabavku predmeta investicije putem lizinga, kompenzacije, asignacije i cesije ili nabavku na drugi način koji predstavlјa gašenje obaveze putem prebijanja duga;
12) nabavku predmeta investicije gotovinskim plaćanjem.

III. Postupak za ostvarivanјe prava na IPARD podsticaje

Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta

Član 16.
Postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za odobravanje projekta na osnovu javnog poziva koji raspisuje ministarstvo nadležno za poslove polјoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u dalјem tekstu: Uprava).

Javni poziv naročito sadrži rok za podnošenje zahteva za odobravanje projekta, iznos raspoloživih sredstva za raspisani poziv, obrazac zahteva, obaveznu dokumentaciju i druge podatke vezane za konkretan poziv.

Postupak se pokreće sa podacima iz Registra na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta.

Javni poziv objavlјuje se na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove polјoprivrede, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave.

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata po istom javnom pozivu.

Zahtev iz stava 1. ovog člana može se podneti za jednu ili više investicija iz Liste prihvatlјivih investicija i troškova u okviru jednog sektora.

Dokumentacija uz zahtev za odobravanje projekta

Član 17.
Uz zahtev iz člana 16. ovog pravilnika dostavlјa se sledeća dokumentacija:

1) poslovni plan, u skladu sa članom 12. ovog pravilnika;
2) popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta;
3) dokaz o stručnoj spremi ili radnom iskustvu u oblasti polјoprivrede i to:

(1) svedočanstvo srednje škole iz oblasti polјoprivrede i/ili oblasti veterine, ili
(2) diplomu ustanove visokog obrazovanja ili
(3) ugovor o radu na poslovima u oblasti polјoprivrede u odgovarajućem sektoru koji prati prijava i odjava na obavezno socijalno osiguranje ili
(4) potvrdu o stručnom osposoblјavanju za polјoprivredno zanimanje,
(5) svedočanstvo srednje škole i izjava o pohađanju obuke u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja u odgovarajućem sektoru koja će se obaviti pre podnošenja zahteva za isplatu;

4) ponude u skladu sa članom 5. tačka 8) ovog pravilnika;
5) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinica lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno prebivalištu, odnosno sedištu podnosioca zahteva;
6) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave.

Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, preduzetnik, privredno društvo i zemlјoradnička zadruga dostavlјa i:

1) izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre;
2) finansijsku karticu osnovnih sredstava na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta.

Pored dokumentacije iz st. 1. i 2. ovog člana, preduzetnik koji vodi knjige po sistemu prostog knjigovodstva, kao i individualni polјoprivrednik koji vodi poslovne knjige dostavlјaju i:

1) bilans uspeha za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev;
2) poreski bilans-PB2 za prethodnu finansijsku godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev.

Za investicije u obnovlјive izvore energije, pored dokumentacije

iz st. 1-3. ovog člana, dostavlјa se i prethodna studija izvodnjivosti ili studija opravdanosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, a koja sadrži analizu prosečne potrošnje električne i toplotne energije u prethodne tri godine na polјoprivrednom gazdinstvu obrazloženu računima i ostalim dokumentima o potrošnji električne energije, gasa, toplotne enrgije, sirovina za proizvodnju energije za investicije u obnovlјive izvore energije.

U slučaju da nije moguće obezbediti dokaze o potrošnji energije u prethodne tri godine iz stava 3. ovog člana, ili se projektom planira značajno povećanje potrošnje energije u narednom periodu zbog povećanja obima proizvodnje na polјoprivrednom gazdinstvu, za proračun prosečne potrošnje električne energije i toplotne energije u prethodne tri godine na polјoprivrednom gazdinstvu, uzimaju se u proračun oni podaci o potrošnji energije koji stoje na raspolaganju, za period koji ne može biti manji od godinu dana i na tu vrednost se dodaju projektovane vrednosti potrošnje energije novih postrojenja.

Za investicije u izgradnju i opremanje objekta, pored dokumentacije iz st. 1-3. ovog člana, dostavlјa se i izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana, za predmet investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavlјen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavlјen novi operat, odnosno izvod iz zemlјišnih knjiga u slučaju da nije uspostavlјen katastar nepokretnosti.

Ako podnosilac zahteva nije vlasnik zemlјišta, odnosno objekta koji je predmet investicije, dostavlјa i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemlјišta, odnosno objekta zaklјučen sa zakupodavcem odnosno ustupiocem: fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave ili crkvom i manastirom, sa rokom važenja od najmanje 10 godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev, a koji je upisan u katastar nepokretnosti kao jedini teret na predmetnom zemlјištu, odnosno objektu kao i izvod iz katastra nepokretnosti za zakupodavca, odnosno ustupioca.

Za investicije u izgradnju objekata, pored dokumentacije iz st. 1-3. i stava 6. ovog člana, dostavlјa se i projekat za građevinsku dozvolu i/ili idejni projekat i/ili projekat za izvođenje u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, kao i građevinska dozvola, odnosno rešenje za izvođenje radova.

Za dokazivanje ispunjenosti kriterijuma rangiranja da podnosilac zahteva ima sertifikat o organskoj proizvodnji, uz zahtev za odobravanje projekta podnosilac zahteva dostavlјa i ovaj sertifikat.

Ako podnosilac zahteva za odobravanje projekta ne dostavi potrebnu dokumentaciju iz stava 1. tač. 5) i 6), stava 2. tačka 1) i stava 6. i građevinsku dozvolu, odnosno rešenje za izvođenje radova iz stava 8. ovog člana, Uprava po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlјa podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Administrativna obrada zahteva za odobravanje projekta

Član 18.
Uprava vrši administrativnu obradu zahteva za odobravanje projekta, proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev i uvidom u službene evidencije.

Zahtev za odobravanje projekta koji nije podnet od strane lica iz člana 3. ovog pravilnika, preuranjen, neblagovremen zahtev, zahtev poslat faksom ili elektronskom poštom, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca po istom pozivu, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Ponude sadrži:

Član 19.
Ponuda iz člana 5. stav 1. tačka 8) ovog pravilnika naročito

1) naziv, sedište i matični broj dobavlјača;
2) naziv, sedište i matični broj, ako je podnosilac zahteva privredno društvo, zemlјoradnička zadruga i preduzetnik, odnosno ime, prezime, prebivalište i JMBG ako je podnosilac zahteva fizičko lice;
3) tehničko – tehnološke karakteristike za robu, radove i usluge koji čine predmet investicije, odnosno predmer i predračun radova za izgradnju, pri čemu svaka stavka u ponudi mora da sadrži: jedinicu mere, količinu, jediničnu cenu i ukupnu cenu stavke, kao i ukupnu cenu ponude uklјučujući posebno iskazanu neto cenu i iznos PDV-a izražene u dinarima, odnosno u evrima za strane dobavlјače, kao i da sadrži podatake o osnovnom modelu i dodatnoj opremi;
4) rok važenja ponude;
5) broj, datum i mesto izdavanja ponude;
6) overu dobavlјača;
7) izjavu dobavlјača pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je predmet ponude nova i neupotreblјavana roba;
8) naziv proizvođača i zemlјa porekla opreme, radova i usluga;
9) izjavu dobavlјača pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je zemlјa, odnosno teritorija porekla opreme, radova i usluga zemlјa, odnosno teritorija iz člana 5. stav 1. tač. 12) i 13) ovog pravilnika;
10) garantne uslove;
11) uslove i način plaćanja;
12) obaveze dobavlјača u vezi isporuke.

Podaci iz prikuplјenih ponuda treba da budu u skladu sa podacima koji su navedeni u poslovnom planu.

Odobravanje ponude

Član 20.
Podnosilac u zahtevu za odobravanje projekta označava kao izabranu jednu od tri dostavlјene ponude.
Uprava odobrava izabranu ponudu u vrednosti koja ne može biti veća od vrednosti iz ponude sa najnižom cenom.

Izračunavanje osnovice za obračun IPARD podsticaja

Član 21.
Osnovica za obračun IPARD podsticaja utvrđuje se u vrednosti iz člana 20. stav 2. ovog pravilnika, ako ova vrednost ne prelazi iznos referentne cene utvrđene u skladu sa posebnim propisom kojim se propisuje metodologija utvrđivanja referentne cene.

Ako vrednosti iz člana 20. stav 2. ovog pravilnika prelazi iznos referentne cene, osnovica za obračun IPARD podsticaja utvrđuje se u visini referentne cene.

Kontrola na licu mesta pre odobravanja projekta

Član 22.
Posle administrativne obrade zahteva za odobravanje projekta Uprava vrši proveru ispunjenosti propisanih uslova kontrolom na licu mesta u skladu sa zakonom koji uređuje polјoprivredu i ruralni razvoj.

Uprava u zavisnosti od vrste investicije, u izveštaju sačinjenom tokom kontrole na licu mesta u fazi odobravanja projekta, upoznaje podnosioca zahteva da najkasnije 10 dana pre izvođenja radova ili isporuke opreme obavesti Upravu o izvođenju skrivenih radova.

Bodovanje i rangiranje

Član 23.
Zahtevi koji posle administrativne provere i kontrole na licu mesta ispunjavaju uslove za odobravanje projekta boduju se i rangiraju.

Sa 15 bodova boduju se zahtevi za odobravanje projekta ako podnosilac zahteva:

1) jeste ženskog pola;
2) jeste lice mlađe od 40 godina;
3) za odobravanje projekta u sektoru mleka ima do 50 mlečnih krava;
4) za odobravanje projekta u sektoru mesa ima kapacitet objekta do 100 goveda i/ili do 500 ovaca i koza i/ili ili do 1.000 svinja.

Sa 20 bodova boduju se zahtevi za odobravanje projekta ako je podnosilac zahteva sertifikovan za organsku proizvodnju.

Sa 25 bodova boduju se zahtevi za odobravanje projekta ako se mesto investicije nalazi u području sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi.

Sa 10 bodova boduju se zahtevi za odobravanje projekta ako je podnosilac zahteva zemlјoradnička zadruga ili ako je podnosilac zahteva član zemlјoradničke zadruge.

Ako podnosilac zahteva ispunjava više kriterijuma bodovi se sabiraju.

Ako postoji više zahteva sa istim brojem bodova prema

kriterijumima za rangiranje, prednost ima ranije podnet zahtev.

Postupak bodovanja i rangiranja se ne sprovodi ako je iznos raspoloživih sredstava dovolјan za sve zahteve za odobravanje projekata.

Rang lista odobrenih zahteva objavlјuje se na zvaničnoj internet stranici Uprave.

Rešenje o odobravanju projekta

Član 24.
Ako je administrativnom proverom i kontrolom na licu mesta utvrđeno da podnosilac zahteva ispunjava propisane uslove i ako postoje raspoloživa finansijska sredstva, direktor Uprave rešenjem odobrava projekat.

Rešenje iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

1) projekat koji se odobrava sa prihvatlјivim investicijama i troškovima;
2) odobren iznos IPARD podsticaja sa izraženim iznosom nacionalnog i koofinansiranja Evropske unije za projekat koji se odobrava;
3) rok za realizaciju investicije i podnošenje zahteva za isplatu;
4) obavezu čuvanja dokumentacije koja se odnosi na projekat koji se odobrava;
5) obavezu dostavlјanja izveštaja Upravi o sprovođenju odobrenog projekta u zavisnosti od vrste projekta;
6) obavezu korisnika da omogući nesmetan pristup i kontrolu na licu mesta koja se odnosi na odobreni projekat, te obavezu davanja na uvid celokupne dokumentacije vezane za odobreni projekat ovlašćenim licima Uprave, organa nadležnog za reviziju sistema sprovođenja programa Evropske unije, Nacionalnog fonda Ministarstva finansija, Evropske komisije, Evropskog revizorskog suda i Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF);
7) zabranu preduzimanja radnji koje bi mogle dovesti do javnog finansiranja istog odobrenog projkta;
8) obavezu korisnika da obavesti Upravu o izvođenju skrivenih radova;
9) obavezu korisnika da obeleži predmet investicije u skladu sa ovim pravilnikom.

Uprava poziva korisnika da preuzme rešenje kojim se odobrava projekat.

Prilikom preuzimanja rešenja iz stava 3. ovog člana Uprava usmenim i pismenim putem upoznaje korisnika sa pravima, obavezama i odgovornostima, kao i propisanim sankcijama u skladu sa propisima kojima se uređuju IPARD podsticaji.

Korisnik svojim potpisom, odnosno overom akata iz stava 4. ovog člana potvrđuje prijem rešenja o odobravanju projekta, kao i da je upoznat sa pravima, obavezama i odgovornostima i propisanim sankcijama u skladu sa propisima kojima se uređuju IPARD podsticaji.

Izmena odobrenog projekta

Član 25.
Posle donošenja rešenja o odobravanju projekta a najkasnije 30 dana pre isteka roka za realizaciju odobrenog projekta korisnik IPARD podsticaja može podneti zahtev za izmenu odobrenog projekta:

1) ako su izmene projekta takve da se njima ne menjaju bitne osobine, odnosno svrha investicije;
2) ako se izmene odnose na produžetak roka za završetak projekta, odnosno produžetak roka za podnošenje zahteva za isplatu, iz opravdanih razloga;
3) ako realizacija odobrenog projekta nija moguća ili nije ekonomski opravdana usled:

(1) više sile,
(2) nemogućnosti dobavlјača da obezbedi proizvode i usluge,
(3) promene propisa,
(4) uvođenja novih tehnologija koje mogu pobolјšati efikasnost predmetne investicije.

Uz zahtev za izmenu odobrenog projekta, podnosilac dostavlјa i dokaze kojima se potvrđuje opravdanost razloga za izmenu.

Izmene projekta moraju biti u skladu sa opštim i posebnim uslovima za odobravanje projekata propisanim ovim pravilnikom.

IV. Isplata IPARD podsticaja

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na isplatu IPARD podsticaja

Član 26.
Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje je ostvarilo pravo na odobravanje projekta ostvaruje pravo na isplatu IPARD podsticaja ako:

1) je realizovao investiciju u skladu sa rešenjem o odobrenju projekta, odnosno aktom o izmeni projekta;
2) je investicija realizovana bezgotovinskim plaćanjem;
3) nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;
4) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove polјoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
5) polјoprivredno gazdinstvo ispunjava odgovarajuće propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine, a za investicije u sektorima mesa i mleka i propisane uslove u oblasti dobrobiti životinja, kao i da predmetna investicija ispunjava navedene uslove uređene propisima Evropske unije u ovim oblastima, a sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije;
6) je predmet investicije obeležen na način predviđen ovim pravilnikom;
7) predmet investicije nije finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja, odnosno, ako nije u postupku za ostvarivanje finansiranja iz drugih javnih izvora finansiranja;
8) roba koja je predmet nabavke potiče iz zemlјe koja je data u Listi prihvatlјivih zemalјa, osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka3;
9) roba koja je predmet nabavke potiče sa teritorije Kosova i Metohije, osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka4;
10) računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva za isplatu.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na isplatu IPARD podsticaja

Sektor mleka

Član 27.
Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 26. ovog pravilnika ostvaruje pravo na isplatu IPARD podsticaja u sektoru mleka ako ima od 20 do 300 mlečnih krava.

Sektor mesa

Član 28.
Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 26. ovog pravilnika ostvaruje pravo na isplatu IPARD podsticaja u sektoru mesa ako ima ukupni kapacitet objekta od 20 do 1.000 goveda i/ili od 150 do 1.000 ovaca i/ili koza i/ili od 30 do 400 krmača, i/ili od 100 do 10.000 tovnih svinja i/ili od 4.000 do 50.000 brojlera po turnusu.

Lice iz člana 6. stav 2. i člana 26. ovog pravilnika ostvaruje pravo na isplatu podsticaja za investicije u izgradnju i/ili rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i korišćenje stajnjaka, i investiranje u proizvodnju energije iz obnovlјivih izvora na gazdinstvu ako ima kapacitet objekta više od 1.000 goveda ili više od 1.000 ovaca i koza ili više od 10.000 svinja, ili više od 50.000 brojlera po turnusu.

Sektor voća

Član 29.
Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 26. ovog pravilnika ostvaruje pravo na isplatu IPARD podsticaja ako u Registru ima upisano od 2 ha do 20 ha jagodastog voća i/ili od 5 ha do 100 ha drugog voća u skladu sa šifarnikom bilјne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se uređuje registar polјoprivrednih gazdinstava i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog voća.

Sektor povrća

Član 30.
Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 26. ovog pravilnika ostvaruje pravo na isplatu IPARD podsticaja u sektoru povrća ako u Registru ima upisano od 0.5 ha do 5 ha povrća u zaštićenom prostoru i/ili od 3 ha do 50 ha povrća na otvorenom prostoru i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog povrća.

Sektor ostali usevi

Član 31.
Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 26. ovog pravilnika ostvaruje pravo na isplatu IPARD podsticaja za:

1) nabavku traktora snage do 100 kilovata (kW) kao i izgradnju i opremanje objekata za skladištenje, ako u Registru ima upisano od 2 ha do 50 ha zemlјišta pod ostalim usevima;
2) nabavku opreme, mašina i mehanizacije osim kombajna i traktora za polјoprivrednu proizvodnju, i izgradnju i opremanje objekata za skladištenje, ako u Registru ima upisano od 50ha do 100 ha zemlјišta pod ostalim usevima;
3) izgradnju i opremanje objekata za skladištenje ako Registru ima upisano više od 100 ha zemlјišta pod ostalim usevima.

Pokretanje postupka za odobravanje isplate IPARD podsticaja

Član 32.
Postupak za odobravanje isplate pokreće se po zahtevu korisnika podsticaja za odobravanje isplate, koji se podnosi Upravi posle realizacije odobrenog projekta u roku utvrđenom u rešenju o odobravanju projekta, odnosno aktu o izmeni projekta.

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za isplatu po istom javnom pozivu. Zahtev za odobravanje isplate podnet od strane lica kome rešenjem nije odobren projekat, preuranjen, neblagovremen zahtev, zahtev poslat faksom ili elektronskom poštom, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca po istom pozivu, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Dokumentacija za ostvarivanje prava na isplatu IPARD podsticaja

Član 33.
Uz zahtev za isplatu iz člana 32. ovog pravilnika korisnik

IPARD podsticaja dostavlјa sledeću dokumentaciju:

1) račune za nabavku predmetne investicije u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta;
2) otpremnicu za nabavku predmetne investicije, odnosno međunarodni tovarni list;
3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke;
4) garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne investicije;
5) jedinstvenu carinska ispravu ako je korisnik sam izvršio uvoz predmeta investicije;
6) sertifikat o poreklu, odnosno uverenje o kretanju robe – EUR odnosno uvozni račun sa izjavom dobavlјača o poreklu robe (ako je vrednost robe iz pojedinačnog ugovora sa dobavlјačem veća od 100 000 evra), a za robu domaćeg porekla izjavu proizvođača o poreklu robe;
7) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinica lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno prebivalištu, odnosno sedištu podnosioca zahteva;
8) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;
9) potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu, odnosno sedištu korisnika kao i prema mestu gde se nalazi objekat predmeta investicije korisnika da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;
10) potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako korisnik ima prebivalište, odnosno
sedište na teritoriji autonomne pokrajine, odnosno ako se objekat predmeta investicije nalazi na teritoriji autonomne pokrajine;
11) akt organa nadležnog za poslove zaštite bilјa kojim se dokazuje da polјoprivreno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti sredstava za zaštitu bilјa, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti sredstava za zaštitu bilјa propisane propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije u sektoru voća i u sektoru povrća;
12) akt nadležnog organa o ispunjenosti tehničkih i tehnoloških uslova objekata za životinjske otpatke i pogona za preradu i obradu životinjskih otpadaka u sektoru mleka i sektoru mesa u skladu sa posebnim propisom;
13) akt organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine kojim se dokazuje da polјoprivreno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u
oblasti zaštite životne sredine kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zaštite životne sredine u skladu sa zakonom kojim se uređuje procena uticaja na životnu sredinu i propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije ako je korisnik IPARD podsticaja preduzetnik, privredno društvo ili zemlјoradnička zadruga.
14) akt organa nadležnog za poslove veterine kojim se dokazuje da polјoprivredno gazdinstvo ispunjava uslova u pogledu dobrobiti životinja kao i da predmetna investicija ispunjava uslove u pogledu dobrobiti životinja propisane EU propisima sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru mleka i mesa;
15) potvrdu nadležnog organa za poslove ugovaranja i finansiranja programa iz sredstava Evropske unije, da se za predmetnu investiciju ne koriste podsticaji po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja.

Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, preduzetnik, privredno društvo i zemlјoradnička zadruga dostavlјa i izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre.

Za investicije u izgradnju i opremanje objekta, pored dokumentacije iz st. 1. i 2. ovog člana, dostavlјa se i izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavlјen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavlјen novi operat, odnosno izvod iz zemlјišnih knjiga u slučaju da nije uspostavlјen katastar nepokretnosti.

Za investicije u izgradnju objekta pored dokumentacije iz st. 1-3. ovog člana dostavlјa se i:

1) upotrebna dozvola;
2) ugovor sa ovlašćenim izvođačem radova za investicije u izgradnju objekta;
3) građevinska knjiga, odnosno druga propisana dokumentacija u skladu sa propisima kojim se uređuje planiranje i izgradnje za investicije u izgradnju objekta;
4) okončana situacija za izvedene radove za investicije u izgradnju objekta.

Ako je predmet investicije traktor ili specijalizovano transportno vozilo korisnik podsticaja, pored dokumentacije iz st. 1 i 2. ovog člana, dostavlјa fotokopiju saobraćajne dozvole na ime korisnika podsticaja.

Za podnosioce zahteva koji su dali izjavu o pohađanju obuke, pored dokumentacije iz st. 1-4. ovog člana, dostavlјaju i potvrdu o završenoj obuci.

Ako je predmet investicije nabavka robe korisnik podsticaja dostavlјa izjavu od dobavlјača da je isporučena roba nova.

Korisnici podsticaja koji su u sistemu dvojnog knjigovodstva, pored dokumentacije iz st. 1. i 2. ovog člana, dostavlјaju i kopiju kartice osnovnih sredstava za godinu u kojoj je izdato rešenje o odobravanju projekta (overeno pečatom i potpisom od strane ovlašćenog računovođe ili ovlašćenog lica) kao i kopiju kartice osnovnih sredstava zajedno sa Zaklјučnim listom izdatim na datum podnošenja zahteva za isplatu (overeno pečatom i potpisom od strane ovlašćenog računovođe ili ovlašćenog lica).

Za investicije u sisteme za navodnjavanje na površini preko 1 ha, pored dokumentacije iz st. 1-2. ovog člana, korisnik podsticaja dostavlјa i vodnu dozvolu.

Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobravanja zahteva za isplatu korisnik vrši obračun u dinarima prema mesečnom kursu Evropske komisije (ECB), iskazanom na šest (6) decimala u mesecu u kojem je podnet zahtev za isplatu i tu vrednost upisuje u zahtevu za odobravanje isplate.

Ako podnosilac zahteva za odobravanje projekta ne dostavi potrebnu dokumentaciju iz člana 33. stav 1. tač. 7) -10) i 15), st. 2. i 3, stav 4. tačka 1) i stav 5. ovog člana, Uprava po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlјa podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

Forma dokumentacije

Član 34.
Uverenja i potvrde koja se dostavlјaju uz zahtev za odobravanje prava na IPARD podsticaje ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Sva dokumenta koja se dostavlјaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako ovim pravilnikom nije propisano drugačije.

Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Uprava može da zatraži i dodatnu dokumentaciju u cilјu utvrđivanja i provere ispunjenosti propisanih uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

Kontrola na licu mesta pre isplate

Član 35.
Posle administrativne obrade zahteva za odobravanje isplate Uprava vrši proveru ispunjenosti propisanih uslova u skladu sa ovim pravilnikom, kontrolom na licu mesta na način i postupak koji je uređen posebnim propisom.

Kontrolom iz stava 1. ovog člana Uprava proverava da li je korisnik investiciju realizovao u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta.

Rešenje o isplati IPARD podsticaja

Član 36.
Ako je administrativnom proverom i kontrolom na licu mesta utvrđeno da zahtev ispunjava propisane uslove direktor Uprave rešenjem odlučuje o pravu na korišćenje IPARD podsticaja i nalaže isplatu podsticaja na namenski račun korisnik upisan u Registar.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana utvrđuje se iznos sredstava koji se finansira sredstvima pretpristupne pomoći, odnosno budžeta Republike Srbije, kao i ukupni iznos IPARD podsticaja.

Iznos sredstava koji se finansira sredstvima pretpristupne pomoći utvrđuje se u iznosu od 75% od ukupnog iznosa IPARD podsticaja.

Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži i:

1) obavezu čuvanja dokumentacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje polјoprivreda i ruralni razvoj;
2) obavezu primaoca sredstava IPARD podsticaja da obeleži predmet investicije;
3) obavezu primaoca sredstava da namenski koristi, ne otuđi, niti omogući drugom licu korišćenja predmeta investicije u periodu od pet godina od dana isplate;
4) obavezu primaoca sredstava da dopusti u svakom trenutku nesmetan pristup i kontrolu na licu mesta koja se odnosi na odobreni projekat, te obavezu davanja na uvid celokupne dokumentacije vezane za odobreni projekat ovlašćenim licima: Uprave, organa nadležnog za reviziju sistema sprovođenja programa Evropske unije, Nacionalnog fonda Ministarstva finansija, Evropske komisije, Evropskog revizorskog suda i Evropskog kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF);
5) obavezu primaoca sredstava da vrati neosnovano isplaćena sredstva u skladu zakonom kojim se uređuje polјoprivreda i ruralni razvoj.

Obeležavanje predmeta investicije

Član 37.
Korisnik IPARD podsticaja vrši privremeno obeležavanje predmeta investicije u izgradnju objekta tokom realizacije investicije, postavlјanjem table na gradilištu u obliku datom u Prilogu 7 – Obeležavanje predmeta investicije (u dalјem tekstu: Prilog 7), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Primalac sredstava IPARD podsticaja vrši stalno obeležavanje predmeta u roku od 3 meseca nakon realizacije investicije u obliku datom u Prilogu 7 ovog pravilnika, na mestu lako vidlјivom za javnost.
Primalac sredstava IPARD podsticaja obezbeđuje da predmet investicije bude obeležen na način iz stava 2. ovog člana u roku od pet godina od dana isplate IPARD podsticaja.
Primalac sredstava pridržava se svih ostalih obaveza vezanih za označavanje predmeta investicije u skladu sa Sektorskim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške polјoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD).

Kontrola na licu mesta posle isplate IPARD podsicaja

Član 38.
Posle isplate IPARD podsticaja Uprava proverava kontrolom na licu mesta da li primalac sredstava namenski koristi predmet investicije kao i da li se pridržava drugih obaveza u skladu sa zakonom kojim se uređuje polјoprivreda i ruralni razvoj i ovim pravilnikom.

Član 39.
Ovaj pravilnik stupa na osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj: 110-00-00041/2017-09
U Beogradu, 20. septembra 2017. godine

MINISTAR
Branislav Nedimović

About gardenorg

Autor bloga je Snežana Ognjenović, dugogodišnji promoter i predavač iz domena organske poljoprivrede i instruktor organskog baštovanstva. Od 1991. godine proučava i praktikuje biološko gajenje povrća i voća. Autor je programa "ŠKOLA ORGANSKOG BAŠTOVANSTVA koja se sprovodi od 1996. godine. U svet izdavastva ulazi 1996. godine sa prvom knjigom „Gajenje povrća s ljubavlju”. Pisac je velikog broja priručnika koji popularizuju organsku proizvodnju (Organska bašta, Gajenje povrća od A do Š, Ređe gajene vrste povrća, Kompost-srce organske bašte, Začinske i lekovite biljke u organskoj bašti, Bašta za početnike ...). Predsednica je udruženja "Centar za promociju i edukaciju - ORGANSKA BAŠTA" koje promoviše organsku poljoprivredu kroz rad sa baštovanima, proizvođačima i potrošačima.  More Posts

UA-96174983-1